ul. Grudziądzka 45 | 87-100 Toruń |  tel. 0 56 611 77 00
szukaj:
Aktualności
Prokuratura Okręgowa
Prokuratury Rejonowe
Brodnica
Chełmno
Golub-Dobrzyń
Grudziądz
Toruń Centrum-Zachód
Toruń Wschód
Wąbrzeźno
Zagadnienia prawne
OGŁOSZENIE nr 2/2013
I K 1161/1/13

­Konk­urs na staż ­urzędniczy (audytor wewnętrzny w PO Toruń)OGŁOSZENIE Prokurator Okręgowy w Toruniu

na podstawie art. 3b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów
i prokuratury (jednolity tekst Dz.U. Nr 109, poz. 639 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (Dz.U Nr 21, poz. 129)

ogłasza konkurs na staż urzędniczy

(docelowo na stanowisko audytora wewnętrznego w Prokuraturze Okręgowej w Toruniu)

Liczba wolnych miejsc: 1

Wymiar czasu pracy: ½ etatu

Miejsce zatrudnienia i pracy: Prokuratura Okręgowa w Toruniu

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku :

· zadania wynikające z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 1 lutego 2010 r.
w sprawie przeprowadzania i dokumentowania audytu wewnętrznego (Dz.U. Nr 21,
poz. 108)

· zadania określone w art. 272 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240).

Wysokość wynagrodzenia na stanowisku audytora wewnętrznego określają przepisy rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 kwietnia 2013 r. w sprawie stanowisk
i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego (Dz. U. z 2013 r. poz. 646).

Wymagania konieczne:

1. obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych

3. niekaralność za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

4. wyższe wykształcenie

5. kwalifikacje do przeprowadzania audytu wewnętrznego zgodnie z art. 286 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240
z późn.zm.)

6. nieposzlakowana opinia

7. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.

Wymagania dodatkowe:

· preferowane doświadczenie zawodowe w pracy w sądownictwie, prokuraturze lub administracji publicznej

· obiektywizm

· kreatywność,

· wysoka kultura osobista

· umiejętność pracy w zespole, komunikatywność

· umiejętność dobrej organizacji pracy.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

1. zgłoszenie do konkursu adresowane do Prokuratora Okręgowego w Toruniu z podaniem sygnatury konkursu, aktualnego adresu oraz numeru telefonu kontaktowego

2. C.V.

3. kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość

4. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie

5. kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie kwalifikacji do przeprowadzania audytu wewnętrznego, o których mowa w punkcie 5 wymagań koniecznych

6. kopie dokumentów potwierdzających okresy zatrudnienia (np. świadectw pracy, umów
o pracę, zaświadczeń o zatrudnieniu)

7. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych

8. oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

9. oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie jest prowadzone postępowanie
o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub o przestępstwo skarbowe

10. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji

Oświadczenia powinny być podpisane własnoręcznie przez kandydata

Konkurs zostanie przeprowadzony na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (Dz. U Nr 21, poz. 129)

Konkurs składa się z trzech etapów:

etap I - selekcja wstępna zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów
formalnych przystąpienia do konkursu

etap II - praktyczny sprawdzian umiejętności

etap III - rozmowa kwalifikacyjna.

Wyniki poszczególnych etapów konkursu zamieszczane są na tablicy ogłoszeń w Prokuraturze Okręgowej w Toruniu oraz na stronie internetowej www.torun.po.gov.pl

Osoby zainteresowane ofertą proszone są o składanie dokumentów w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Toruniu, ul. Grudziądzka 45 osobiście, bądź korespondencyjnie w terminie
do dnia 19 lipca 2013 r. (liczy się data stempla pocztowego).

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Prokurator Okręgowy

Wiesława Zyman

Toruń, dnia 20 czerwca 2013 r.


I K 1161/1/13

Prokurator Okręgowy­
w Toruniu

Prokuratura Okręgowa w Toruniu
ul. Grudziądzka 45

­
Zawiadomienie

Na podstawie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (Dz.U. Nr 21, poz. 129), po przeprowadzeniu pierwszego etapu konkursu na staż urzędniczy, na stanowisko audytora wewnętrznego w Prokuraturze Okręgowej w Toruniu,

Komisja konkursowa ustaliła listę kandydatów zakwalifikowanych do drugiego etapu konkursu

1. Genowefa Ludwika Nasierowska 
2. Urszula Riegel 
3. Tomasz Urban

Drugi etap konkursu – praktyczny sprawdzian umiejętności - zostanie przeprowadzony w dniu 12 września 2013 r.  o godz. 9:00 w Prokuraturze Okręgowej w Toruniu, ul. Grudziądzka 45.

Prokurator Okręgowy

Wiesława Zyman

Toruń, dnia 26 lipca 2013 r.


­

I K 1161/1/13

Prokurator Okręgowy­
w Toruniu

Prokuratura Okręgowa w Toruniu
ul. Grudziądzka 45

­ ­
Zawiadomienie


Na podstawie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia
2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (Dz.U. Nr 21, poz. 129), po przeprowadzeniu drugiego etapu konkursu na staż urzędniczy, na stanowisko audytora wewnętrznego w Prokuraturze Okręgowej  w Toruniu,

Komisja konkursowa ustaliła
listę kandydatów zakwalifikowanych do trzeciego etapu konkursu

1. Tomasz Urban
2. Urszula Riegel

Trzeci etap konkursu – rozmowa kwalifikacyjna - zostanie przeprowadzony
w dniu 30 września 2013 r. o godz. 9:00 w sali nr 201 (II piętro) Prokuratury Okręgowej w Toruniu, ul. Grudziądzka 45

Prokurator Okręgowy

Wiesława Zyman

Toruń, dnia  12 września 2013 r.


informatyk | 20.06.2013 |
Niepełnosprawni
Poszukiwani
Poszukiwani
ePUAP

Adres skrzynki ePuap (PO Toruń) - /9c3gp2yg5i/SkrytkaESP

Kampania edukacyjna

Harmonogram dyżurów prokuratorów

Zobacz listę

Wspieramy
Fundacja Prokuratorów i Pracowników Prokuratury
RODO
© 2007-2019 Prokuratura Okręgowa w Toruniu. Wszelkie prawa zastrzeżone.