Prokuratura Okręgowa w Toruniu

Skargi i Wnioski

Zasady przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków regulują przepisy Działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002 r., Nr 5, poz. 46). Zgodnie z § 8 ust. 1 ww. rozporządzenia skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

W Prokuraturze Okręgowej w Toruniu w sprawach skarg i wniosków interesanci przyjmowani są w kolejności zgłoszenia się w dni robocze od wtorku do piątku w godzinach od  900 do 1500 a w każdy poniedziałek w godzinach od  900 do 1800­

Przyjęcia interesantów ­przez Prokuratora Okręgowego lub jego Zastępcę w sprawach skarg i wniosków odbywają się w Prokuraturze Okręgowej w Toruniu, po uprzednim uzgodnieniu terminu spotkania w sekretariacie Prokuratora Okręgowego. Przyjęcie interesanta może odbywać się z udziałem innego prokuratora. O terminie przyjęcia powiadamia się interesanta. (vide Zarządzenie nr 104/15)

Prokuratura Okręgowa w Toruniu nie udziela porad prawnych, nie odpowiada na pytania prawne oraz nie dokonuje interpretacji przepisów prawa.

Pliki do pobrania