Pokrzywdzeni

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Prokuratura Okręgowa w Toruniu informuje, że osoby pokrzywdzone przestępstwem oraz członkowie ich rodzin mogą skorzystać z bezpłatnej pomocy podmiotów i organizacji pozarządowych otrzymujących na ten cel dofinansowanie ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej stosownie do przepisów rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 lutego 2014r. w sprawie Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej (Dz.U. z 2014 r., poz. 189).

Formami świadczeń pomocowych, udzielanych na wniosek osób pokrzywdzonych lub członków ich rodzin oraz po uprawdopodobnieniu faktu  pokrzywdzenia przestępstwem, są pomoc prawna i psychologiczna, a także dodatkowo wsparcie o charakterze majątkowym, tj:
1) pokrywanie kosztów świadczeń zdrowotnych i wyrobów medycznych,
2) pokrywanie kosztów związanych z edukacją ogólnokształcącą i zawodową,
3) pokrywanie kosztów czasowego zakwaterowania lub udzielania schronienia,
4) finansowanie okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych za lokal mieszkalny,
5) dostosowanie lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego do potrzeb osoby pokrzywdzonej przestępstwem,
6) finansowanie przejazdów środkami komunikacji publicznej  lub pokrywanie kosztów transportu,
7) pokrywanie kosztów żywności lub bonów żywnościowych,
8) pokrywanie kosztów zakupu odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i higieny osobistej.

Lista adresów tych podmiotów i organizacji wraz z danymi kontaktowymi oraz wykazami dyżurów specjalistów, dostępna jest na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości pod adresem:

https://www.ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/pokrzywdzeni-przestepstwem/pomoc-osobom-pokrzywdzonym-przestepstwem-oraz-osobom-im-najblizszym---lista-podmiotow-i-organizacji/

 

oraz na stronie internetowej dla osób pokrzywdzonych pod adresem:

www.pokrzywdzeni.gov.pl/siec-­pomocy/